خروج
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بوکان

صدور برگ مرخصی آخرین اخبار سازمان حمل و نقل خرید و فروش تاکسی تماس با ما

آئین نامه کمیته انضباطی

آئین نامه قوانين و مقررات کمیته انضباطی سازمان مديريت حمل و نقل شهرداری بوکان

۱ – منظور از سازمان در این آئین نامه سازمان مديريت حمل و نقل شهرداری بوکان میباشد که طبق مقررات مربوط به نحوه فعالیت ها و ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافر درونشهری در بخشهای مختلف اعمال مدیریت و نظارت می نماید .
۲ – اشخاص مشمول مقررات این آئین نامه کلیه رانندگان ومالکان خودروهای تاکسی شهری و رانندگان کمکی تاکسی و مدیران عامل شرکتهای حمل و نقل عمومی مسافر درونشهری  ( تاکسی تلفنی ) و خودروهای سواری تحت پوشش میباشد .
۳ – تاکسی عبارت است از وسیله نقلیه ای که دارای مشخصات تعیین شده از سوی سازمان بوده و با مجوز بهره برداری و کارت شهری که توسط سازمان صادر میشود بصورت یکی از سرویسهای تاکسی شهری با عناوین و رنگها و فرمهای گوناگون در محدوده شهر بوکان به جابجائی مسافر در سطح شهر میپردازند .
۴ – منظور از پروانه بهره برداری در این آئین نامه مجوزی است که پس از طی موفقیت آمیز مراحل مختلف قانونی برای مدت معین یا سرویس و مسیر مشخص توسط سازمان صادر و در اختیار افراد واجد شرایط قرار میگیرد و شماره پروانه حمل و نقل بعنوان کد شناسائی راننده بکار میرود .
۵ – متقاضی اخذ پروانه حمل و نقل مکلف به سپردن تعهد رسمی مبنی بر عدم انجام تخلفات مندرج در این آئین نامه و قبول تصمیمات هیئت انضباطی میباشد .
۶ – نظر به لزوم رعایت کلیه مقررات قانونی و موازین شرعی و پاسداری از کرامات انسانی رانندگان و شهروندان و سالم سازی فعالیتهای مربوط به حمل و نقل مسافران درونشهری این آئین نامه تصویب و پس از تصویب مورد اجراء قرار میگیرد.
تخلفات
در راستای اجرای مفاد این آئین نامه و اعمال مقررات بر رانندگان محترم به استناد مفاد ماده ۱۲ آئين نامه اجرائي كه هنگام صدور پروانه در يكي از دفاتر رسمي مورد وثوق سازمان مكلف به سپردن تعهد به اجراي آنها ميباشند و بر اساس ماده ۸ آئين نامه اجرائي در صورت شكايت شهروندان و يا گزارش بازرسين محترم سازمان مبني بر عدم رعايت موارد زير كه در هيئت كميته انضباطي با عنايت به ماده ۱۵ آئين نامه اجرائي قابل طرح بوده ميبايست پس از گذراندن مراحل اداري و شركت در جلسه مزبور پاسخگوي موارد شكايت مطروحه باشند و هيئت كميته انضباطي سازمان مركب از نماينده محترم شوراي اسلامي شهر بوکان بعنوان ریاست كميته و نماينده شهرداري شهر بوکان که پست مدیر عاملی سازمان را نیز بر عهده دارد و همچنين يكي از تاكسيداران محترم داراي پروانه بهره برداري بعنوان نماينده انتخاب شده از سوي تاكسيداران و تاكسيرانان بر اساس انطباق با قانون جاري و به استناد بندهاي جدول تعيين شده اقدام به صدور راي مي نمايند . قابل ذكر ميباشد كه آراي هيئت كميته انضباطي قطعي و پس از ابلاغ به مشاراليه لازم الاجرا ميباشد.

ماده ۸ آئين نامه اجرائي مربوط به مواردی که تخلفات سازمان مديريت حمل و نقل  محسوب و مرتکبین تابع تصمیمهای هیئتهای انضباطی خواهند بود ( ۹ گانه ) :
۱ –امتناع از حمل مسافر يا حمل مسافر با شرايطي خارج از مقررات .
۲ –عدم رعايت شئون اسلامي و اجتماعي .
۳ –عدم انجام كشيكهاي محوله و رعايت مقررات آن .
۴ –اقدام به تاكسيراني براي غير از ساعت – مسير – و سرويسي كه در پروانه قيد شده است .
۵ – ارتكاب به جرم در هنگام تاكسيراني يا با استفاده از تاكسي .
۶ –  عدم رعايت نرخهاي مصوب و عدم استفاده از تاكسي متر درصورت نصب و الزام استفاده از آن .
۷ –عدم رعايت مقررات مربوط به حمل مسافر و تكرار تخلفات راهنمائي و رانندگي .
۸ –استفاده از پلاك شناسائي راننده ديگر در هنگام ارائه سرويس .
۹ –نصب و استفاده از وسايل غير مجاز كه مخالف دستورالعملهاي صادر شده باشد در تاكسي .
بند ۳ از ماده ۱۲ آئين نامه اجرائي مربوط به سپردن تعهدات رانندگان در هنگام اخذ پروانه انعقاد قرار داد در قالب مفاد ماده ( ۱۰ ) قانون مدنی بمنظور قبول تعهدات و شرایط زیر همچنین تصمیمهای هیئت انضباطی موضوع ماده ( ۱۵ ) این آئین نامه ( ۱۲ گانه ) :
۱ –تعهد به ارائه فقط يكي از سرويسهاي تاكسي برابر مفاد قراردادوروزانه حداقل يك نوبت كاري ۸ ساعته . حداكثر اضافه كار يك فرد كه ارايه سرويس را در يك نوبت كاري ۸ ساعته قبول مي كند ۴ ساعت است كه ميزان آن توسط سازمان در پروانه حمل و نقل قيد مي شود.دارنده پروانه بهره برداري با موافقت سازمان اختيار ارايه همان سرويس در نوبت كاري ديگر را منوط به به قيد موضوع در قرارداد و معرفي فرد داراي پروانه حمل و نقل ديگر دارد . در اين صورت مسئوليتهاي ارايه سرويس در نوبت كاري ديگر نيز كماكان به عهده دارنده پروانه بهره برداري است .
۲ –اعلام زمان استفاده ازمرخصي ساليانه به مدت يك ماه كه ضمن آن ممكن است حداقل  يك  نوبت كاري  ارايه  سرويس  تعطيل شود . دارنده پروانه بهره برداري فقط در مدت مرخصي ساليانه مي تواند به جاي خود فرد داراي پروانه تاكسيراني ديگري را براي ارايه سرويس در نوبت كاري مورد تعهد معرفي نمايد .
۳ –تعهد به انجام انواع سرويس و مسير و زمانهاي شروع وخاتمه هر نوبت كاري سرويس درج شده در پروانه حمل و نقل.
۴ –تقبل انجام برنامه هاي مربوط به كشيك .
۵ – تعهد به انجام مرتب نظافت بيرون و داخل تاكسي و رعايت شئون اسلامي و اجتماعي و عدم نصب لوازم و اشياي غير مجازدر تاكسي برابر دستورالعملهاي ارائه شده .
۶ –  تعهد به تهيه و استفاده از لباس فرم نظيف توسط راننده هنگام ارايه سرويس و نصب پلاك كد شناسايي راننده برروي شيشه عقب خودرو براي رويت از خارج , همچنين نصب كد شناسايي راننده و وسيله نقليه ( تاكسي ) در داخل اتومبيل در محل قابل رويت مسافر برابر دستورالعملهاي سازمان.
۷ –تعهد به عدم سپردن تاكسي براي ارايه سرويس به افراد فاقدپروانه حمل و نقل معتبر و نيز بهره برداري از تاكسي در زماني كه پروانه بهره برداري توسط مراجع ذيربط طبق مقررات اخذ يا بطورموقت تا صدور پروانه بهره برداري جديد باطل شده است .
۸ –تعهد به اعلام کتبي عدم ارايه سرويس ظرف ۴۸ ساعت از تاريخ توقف تاكسي به سازمان.
۹ –تعهد به رعايت نرخهاي مصوب و نيز نصب و استفاده از تاكسي متر طبق دستورالعملهاي صادر شده .
۱۰ –تعهد به امتناع از حمل مسافر ‌, همچنين اقدام به حمل مسافر با اعمال شرايط شخصي و خارج از مقررات .
۱۱ –تعهد به استفاده از تابلوخارج از سرویس در مواردی که بنا به دلايل نقص فني اتومبيل يا پايان نوبت كاري يا بنا به اضطرار قابل توجيه , پذيرش مسافر ممكن نباشد .
۱۲ – تعهد به توجه كامل به اخطارها و تذكرهاي بازرسين سازمان.
جرایم و تنبیهات
رانندگان متخلف که هر یک از موارد ۹ گانه ماده ۸ آئین نامه اجرائی و نیز موارد ۱۲ گانه بند ۳ از ماده ۱۲ همین مرجع که مشروح بندهای آنها در فوق آمده را رعایت ننمایند بترتیب جدولهای تعیین شده ذیل محکوم میگردند : 
الف)مجموعه قوانين و مقررات و تعهدات مربوط به تخلفات انضباطي مالکان و رانندگان و رانندگان کمکی تاكسي شهري و تاكسي تلفني وتاكسي بيسيم (قابل طرح در كميته انضباطي سازمان):
کد    نوع تخلف
۱۰۱    عدم انجام خدمت محوله در نوبت (شیفت ) معین شده در پروانه حمل و نقل
۱۰۲    عدم انجام سرویس مشخص شده در پروانه حمل و نقل
۱۰۳    عدم انجام خدمت در مسیر معین شده در پروانه حمل و نقل
۱۰۴    عدم انجام خدمت در مکان و زمان معین شده توسط سازمان حمل و نقل براساس برنامه حمل و نقل عمومی مسافردرونشهری
۱۰۵    سپردن پروانه حمل و نقل متعلق بخود جهت تاکسیرانی به غیر
۱۰۶    رانندگی با تاکسی که مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت ندارد
۱۰۷    امتناع از حمل مسافر بدون عذر موجه
۱۰۸    حمل مسافر با شرایطی خارج از مقررات تعیین شده توسط سازمان حمل و نقل
۱۰۹    عدم رعایت شئون اسلامی و اجتماعی که برابر دستورالعملهای ارائه شده میبایست رعایت شود
۱۱۰    عدم انجام کشیک های محوله و رعایت مقررات آن
۱۱۱    ارتکاب به جرم درهنگام تاکسیرانی ویابااستفاده از تاکسی
۱۱۲    عدم رعایت مقررات مربوط به حمل مسافر
۱۱۳    عدم رعایت نرخهای مصوب
۱۱۴    عدم نصب تاکسیمتردرصورت لزوم به نصب و استفاده ازآن
۱۱۵    عدم استفاده از تاکسیمتر
۱۱۶    تکرار تخلفات  راهنمایی و رانندگی                                                         
۱۱۷    عدم انجام نظافت بیرون و داخل تاکسی برابر دستورالعملها
۱۱۸    عدم استفاده از لباس فرم نظیف توسط راننده هنگام ارائه سرویس
۱۱۹    عدم نصب کد شناسایی راننده بر روی شیشه عقب برای رویت ازخارج وهمچنین مسافردرداخل اتومبیل درمحل قابل رویت برابردستورالعمل سازمان
۱۲۰    همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی و کارت شهری در هنگام رانندگی
۱۲۱    رانندگی با تاکسی که پروانه آن توسط مراجع ذیربط طبق مقررات اخذ یا بطورموقت تا صدورجدید باطل شده است
۱۲۲    عدم استفاده ازتابلوخارج ازسرویس در مواردی که بنا به دلایل نقص فنی اتومبیل یا پایان نوبت کاری یا بنا به اضطرارقابل توجیه پذیرش مسافرممکن نباشد.
۱۲۳    عدم توجه کامل به اخطارها و تذکرات بازرسان سازمان حمل و نقل در امور تاکسیرانی
۱۲۴ خروج بدون مجوز از شهر یا مسیر که برای تاکسیرانی (با تاکسی که مشخصات آن در پروانه قید گردیده است)مجاز اعلام شده است
۱۲۵    عدم نصب لوازم و اشیای غیر مجاز در تاکسی برابر دستورالعملهای ارائه شده
۱۲۶    اعلام نکردن علت عدم ارائه سرویس ظرف (۴۸) ساعت از تاریخ توقف تاکسی به سازمان
۱۲۷    عدم نصب کپسول آتشنشانی آماده بکار در وسیله نقلیه
۱۲۸    نداشتن برگ معاینه معتبرخودروکه توسط مراجع ذیصلاح صادر میشود
۱۲۹
عدم ارسال قسمت فوقانی برگ مخصوص ارسال به  سازمان حمل و نقل جدا شده از صورتجلسه تحویل و تحول تاکسی(موجود در پروانه حمل و نقل)ظرف ۲۴ ساعت به سازمان حمل و نقل  از تاریخ تحویل تاکسی به راننده.
۱۳۰    عدم ارسال قسمت زیرین برگ مخصوص ارسال به  سازمان حمل و نقل جدا شده ازصورتجلسه تحویل و تحول تاکسی (موجود در پروانه حمل و نقل)ظرف ۲۴ ساعت به تاکسیرانی از تاریخ فسخ قرارداد با راننده .
۱۳۱    نداشتن رنگ آمیزی،خط کشی و علائم قابل نقش و نصب در بدنه و ظاهر تاکسی مطابق مشخصات پروانه و دستورالعملها
۱۳۲    سوار نمودن مسافر دربستی در مواقع پیک ترافیک
۱۳۳    رانندگی با تاکسی که تاکنون پروانه آن توسط مراجع ذیربط طبق مقررات صادرنشده باشد
ب )  مجموعه قوانين و مقررات و تعهدات مربوط به تخلفات انضباطي مالکان و رانندگان تاكسي شهري و تاكسي تلفني و تاكسي بيسيم (قابل طرح در كميته انضباطي سازمان) :   
کد    تخلفات
۲۰۱    عدم نظارت بر انجام خدمت محوله در نوبت (شیفت ) معین شده در پروانه حمل و نقل
۲۰۲    عدم نظارت بر انجام سرویس مشخص شده در پروانه حمل و نقل
۲۰۳    عدم نظارت بر انجام خدمت در مسیر معین شده در پروانه حمل و نقل
۲۰۴    عدم نظارت بر انجام خدمت در مکان و زمان معین شده توسط سازمان حمل و نقل براساس برنامه حمل و نقل عمومی مسافردرونشهری
۲۰۵    عدم نظارت بر سپردن پروانه حمل و نقل متعلق بخود جهت تاکسیرانی به غیر
۲۰۶    عدم نظارت بر رانندگی با تاکسی که مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت ندارد
۲۰۷    عدم نظارت بر امتناع از حمل مسافر بدون عذر موجه
۲۰۸    عدم نظارت بر حمل مسافر با شرایطی خارج از مقررات تعیین شده توسط سازمان حمل و نقل
۲۰۹    عدم نظارت بر رعایت شئون اسلامی و اجتماعی که برابر دستورالعملهای ارائه شده میبایست رعایت شود
۲۱۰    عدم نظارت بر انجام کشیک های محوله و رعایت مقررات آن
۲۱۱    عدم نظارت بر ارتکاب به جرم درهنگام تاکسیرانی ویابااستفاده از تاکسی
۲۱۲    عدم نظارت بر رعایت مقررات مربوط به حمل مسافر
۲۱۳    عدم نظارت بر رعایت نرخهای مصوب
۲۱۴    عدم نظارت بر نصب تاکسیمتردرصورت لزوم به نصب و استفاده ازآن
۲۱۵    عدم نظارت بر استفاده از تاکسیمتر
۲۱۶    عدم نظارت بر تکرار تخلفات  راهنمایی و رانندگی                                                        
۲۱۷    عدم نظارت بر انجام نظافت بیرون و داخل تاکسی برابر دستورالعملها
۲۱۸    عدم نظارت بر استفاده از لباس فرم نظیف توسط راننده هنگام ارائه سرویس
۲۱۹    عدم نظارت بر نصب کد شناسایی راننده بر روی شیشه عقب برای رویت ازخارج وهمچنین مسافردرداخل اتومبیل درمحل قابل رویت برابردستورالعمل سازمان
۲۲۰    عدم نظارت بر همراه نداشتن پروانه حمل و نقل و کارت شهری در هنگام رانندگی
۲۲۱    عدم نظارت بر رانندگی با تاکسی که پروانه آن توسط مراجع ذیربط طبق مقررات اخذ یا بطورموقت تا صدورجدید باطل شده است
۲۲۲    عدم نظارت بر استفاده ازتابلوخارج ازسرویس در مواردی که بنا به دلایل نقص فنی اتومبیل یا پایان نوبت کاری یا بنا به اضطرارقابل توجیه پذیرش مسافرممکن نباشد.
۲۲۳    عدم نظارت بر توجه کامل به اخطارها و تذکرات بازرسان سازمان حمل و نقل در امور تاکسیرانی
۲۲۴    عدم نظارت بر خروج بدون مجوز از شهر یا مسیر که برای تاکسیرانی (با تاکسی که مشخصات آن در پروانه قید گردیده است)مجاز اعلام شده است
۲۲۵    عدم نظارت بر نصب لوازم و اشیای غیر مجاز در تاکسی برابر دستورالعملهای ارائه شده
۲۲۶    عدم نظارت بر اعلام نکردن علت عدم ارائه سرویس ظرف (۴۸) ساعت از تاریخ توقف تاکسی به سازمان
۲۲۷     عدم نظارت بر نصب کپسول آتش نشانی آماده بکار در وسیله نقلیه
۲۲۸    عدم نظارت بر نداشتن برگ معاینه معتبرخودروکه توسط مراجع ذیصلاح صادر میشود
۲۲۹    عدم نظارت بر ارسال قسمت فوقانی برگ مخصوص ارسال به تاکسیرانی جدا شده از صورتجلسه تحویل و تحول تاکسی(موجود در پروانه حمل و نقل)ظرف ۲۴ ساعت به سازمان حمل و نقل از تاریخ تحویل تاکسی به راننده
۲۳۰    عدم نظارت بر ارسال قسمت زیرین برگ مخصوص ارسال به  سازمان حمل و نقل جدا شده ازصورتجلسه تحویل و تحول تاکسی (موجود در پروانه تاکسیرانی)ظرف ۲۴ ساعت به تاکسیرانی از تاریخ فسخ قرارداد با راننده
۲۳۱    عدم نظارت بر نداشتن رنگ آمیزی،خط کشی و علائم قابل نقش و نصب در بدنه و ظاهر تاکسی مطابق مشخصات پروانه و دستورالعملها
۲۳۲    عدم نظارت بر سوار نمودن مسافر دربستی در مواقع پیک ترافیک
۲۳۳    عدم نظارت بر رانندگی با تاکسی که تاکنون پروانه آن توسط مراجع ذیربط طبق مقررات صادرنشده باشد

پ )  مجموعه قوانين و مقررات و تعهدات مربوط به تخلفات انضباطي مدیران تاكسي تلفنی و مدیران تاكسي بيسيم (قابل طرح در كميته انضباطي سازمان) :
بند ۴ از ماده ۱۳ آئين نامه اجرائي مربوط به سپردن تعهدات اشخاص حقوقی که در هنگام اخذ پروانه انعقاد قرار داد در قالب مفاد ماده ( ۱۰ ) قانون مدنی برای ارائه سرویسهای محوله به نمایندگی از شهرداری بوکان با قبول کلیه تعهدات و شرایط زیر همچنین تصمیمهای هیئت انضباطی موضوع ماده ( ۱۵ ) این آئین نامه( ۱۲ گانه) :
۱ – تعهد به ارائه سرویس برابر مشخصات قرارداد حداقل یک نوبت کاری(۸) ساعته برای هر خودروی شرکت توسط افراد دارای پروانه حمل و نقل.
۲ –تعهد به اینکه درهیچ زمان سرویس ارائه شده توسط خودروهای شرکت کمترازچهار پنجم  تعداد خودروهای معرفی شده نباشدودر غیر اینصورت باید ظرف حداکثر(۲۴) ساعت سازمان را مطلع نماید .
۳ –تعهد به تقبل انجام برنامه های کشیک و مقررات مربوط .
۴ –تعهد به انجام نظافت درون و برون خودروها ورعایت شئون اسلامی و اجتماعی برابر دستورالعملهای صادر شده .
۵ – تعهد به تهیه و استفاده از لباس هم شکل توسط رانندگان شرکت هنگام ارائه سرویس و همچنین نصب کد شناسائی راننده و وسیله نقلیه در داخل خودرو در محل قابل رویت مسافر و شیشه عقب خودرو به نحوی که از بیرون قابل رویت باشد .
۶ –  تعهد به تجهیز شرکت به سیستم ارتباطی با ارائه اشتراک در سیستم ارتباطی شرکتهای مشابه در صورت اعلام سازمان مبنی بر استفاده از سیستم ارتباطی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
۷ –تعهد مبنی بر عدم واگذاری سهام شرکت تحت هر عنوان به اشخاص دیگر مگر با اطلاع سازمان .
۸ –تعهد به استفاده از تابلوی خارج از سرویس در خودروهای شرکت در مواردی که بنابه دلایل فنی یا اضطراری قابل توجیه یا اتمام نوبت کاری پذیرش مسافر امکان پذیر نباشد .
۹ –تعهد به رعایت نرخهای مصوب و نصب و استفاده از تاکسی متر برابر دستورالعملهای صادرشده .
۱۰ –تعهد به عدم امتناع از حمل مسافر همچنین اقدام به حمل مسافر با شرایط شخصی و خارج از مقررات.
۱۱ –تعهد به توجه کامل به اخطارها و تذکرهای بازرسین سازمان .
۱۲ – تعهد به عدم استفاده از وسائط نقلیه ای که پروانه بهره برداری آن به نام شرکت نیست .
اشخاص حقیقی و مدیران عامل شرکتهای حمل و نقل عمومی مسافر ( تاکسی تلفنی ) متخلف که هر یک از موارد ۱۲ گانه بند ۴ از ماده ۱۳ همین مرجع که مشروح بندهای آنها در فوق آمده را رعایت ننمایند بترتیب جدولهای تعیین شده ذیل وبرابر نظر کمیته انضباطی جریمه میگردند :

۳۰۱    عدم نظارت برارائه سرویس برابر مشخصات قرارداد حداقل یک نوبت کاری(۸) ساعته برای هر خودروی شرکت توسط افراد دارای پروانه حمل و نقل
۳۰۲    عدم نظارت براینکه درهیچ زمان سرویس ارائه شده توسط خودروهای شرکت کمترازچهار پنجم تعداد خودروهای معرفی شده نباشدوباید ظرف حداکثر(۲۴) ساعت سازمان را مطلع نماید
۳۰۳    عدم نظارت بر تقبل انجام برنامه های کشیک و مقررات مربوط
۳۰۴    عدم نظارت بر انجام نظافت درون و برون خودروها
۳۰۵    عدم نظارت برتهیه و استفاده از لباس هم شکل توسط رانندگان شرکت هنگام ارائه سرویس
۳۰۶    عدم تعهد به تجهیز شرکت به سیستم ارتباطی با ارائه اشتراک در سیستم ارتباطی شرکتهای مشابه در صورت اعلام سازمان مبنی بر استفاده از سیستم ارتباطی با رعایت قوانین
۳۰۷    واگذاری سهام شرکت تحت هر عنوان به اشخاص دیگر مگر با اطلاع سازمان
۳۰۸    عدم نظارت براستفاده از تابلوی خارج از سرویس در خودروهای شرکت در مواردی که بنابه دلایل فنی یا اضطراری قابل توجیه یا اتمام نوبت کاری پذیرش مسافر امکان پذیر نباشد
۳۰۹    عدم نظارت بررعایت نرخهای مصوب و نصب و استفاده از تاکسی متر برابر دستورالعملهای صادرشده
۳۱۰    عدم نظارت بر امتناع از حمل مسافر همچنین اقدام به حمل مسافر با شرایط شخصی و خارج از مقررات
۳۱۱    عدم تعهد به توجه کامل به اخطارها و تذکرهای بازرسین سازمان
۳۱۲    استفاده از وسائط نقلیه ای که پروانه بهره برداری آن به نام شرکت نیست
۳۱۳    عدم رعایت شئون اسلامی و اجتماعی برابر دستورالعملهای صادر شده
۳۱۴    عدم نظارت بر نصب کد شناسائی راننده و وسیله نقلیه در داخل خودرو در محل قابل رویت مسافر و شیشه عقب خودرو به نحوی که از بیرون قابل رویت باشد


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است
گروه برنامه نویسی سان اَپ